free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


VISI


Memastikan kecemerlangan pendidikan yang berterusan untuk melahirkan pelajar bestari yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berkemahiran, berketerampilan, dan berbudaya saing.

 

MISI

 

* Membentuk dan melahirkan pelajar cemerlang dan bestari yang berkemahiran, berbudaya saing melalui program-program kurikulum, kokurikulum dan sahsiah pelajar.

* Mewujudkan suasana dan persekitaran sekolah yang kondusif dan menggunakan teknologi komunikasi maklumat (ICT) untuk merangsang pengajaran dan pembelajaran

* Memantapkan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus.

* Merangsang dan melaksanakan Program Perkembangan Staf yang berterusan untuk mempertingkatkan ilmu dan ketrampilan guru dan staf.

* Meluaskan dan memanfaatkan penggunaan ICT dalam pengurusan, pengajaran dan pembelajaran.

* Memantau perlaksanaan dan menilai keberkesanan program dalam pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah pelajar.